Kårstämma 2017

Tisdagen den 17 oktober klockan 19:00 i scoutgården så kallas alla medlemmar i Näsby Parks scoutkår till kårstämma. Under stämman så kommer ett förslag till stadgeändringar att behandlas.

Förslag till dagordning
§1 Stämmans öppnade
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötes sekreterare
§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§5 Justering av röstlängden
§6 Fråga om stämman behörigen sammankallats
§7 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
§8 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmaste föregående verksamhetsåret
§9 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
§10 Behandling av propositioner och motioner

-Proposition 1 Förändring av kårens stadgar

-Propostion 2 Ändrade regler för vinstfonden
§11 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för verksamhetsår 2016-2017
§12 Val av kårordförande och vice kårordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen
§15 Val av suppleanter till styrelsen
§16 Val av revisor och revisorssuppleant
§17 Val av delegater till distriktsstämman
§18 Val av delegat till scouternas stämma
§19 Val av valberedning
§20 Behandling av distriktsstämmohandlingar
§21 Stämmans avslutande

Handlingar till stämman kommer att finnas på kårens hemsida en vecka innan stämman.
Motioner till stämman ska vara inlämnade senast tisdagen den 3 oktober till Tobias Renström.

Fika kommer att serveras i samband med stämman

Handlingar

Kårstämma 2017

Proposition 1 – Ändrade stadgar

Proposition 2 – Ändrade regler för vinstfonden

Budget 2017-2018

Verksamhetsberättelse och bokslut 2016-2017

Verksamhetsplan 17-18

Verksamhetsplan 16-17 utfall