Kårstämma 2018

Tisdagen den 23 oktober klockan 19:00 i scoutgården så kallas alla medlemmar i Näsby Parks scoutkår till kårstämma.

Förslag till dagordning

§1 Stämmans öppnade
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötes sekreterare
§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§5 Justering av röstlängden
§6 Fråga om stämman behörigen sammankallats
§7 Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
§8 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmaste föregående verksamhetsåret
§9 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
§10 Behandling av propositioner och motioner
§11 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för verksamhetsår 2018-2019
§12 Val av kårordförande och vice kårordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av övriga ledamöter till styrelsen
§15 Val av suppleanter till styrelsen
§16 Val av revisor och revisorssuppleant
§17 Val av delegater till distriktsstämman
§18 Val av delegat till scouternas stämma
§19 Val av valberedning
§20 Behandling av distriktsstämmohandlingar
§21 Stämmans avslutande

Handlingar till stämman kommer att finnas på kårens hemsida en vecka innan stämman.
Motioner till stämman ska vara inlämnade senast tisdagen den 9 oktober till Tobias Renström via info.npscout@gmail.com.

Fika kommer att serveras i samband med stämman

Handlingarna till stämman kommer att läggas upp allt eftersom de blir klara

Handlingar

Kallelse